Terms and Conditions - Noteikumi un nosacījumi

PINIGŲ PERLAIDOS PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

SUTARTIES PROJEKTAS. Pagrindinės mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

Šioje pinigų perlaidos paslaugos teikimo sutartyje (toliau – Sutartis) vartojami terminai apibrėžiami taip:

Klientas asmuo, Pinigų pervedimo paslaugų teikėjui pateikiantis prašymą atlikti Operaciją.

Gavimo diena darbo diena, kai Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas gauna lėšas.

Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas UAB „Best Finance“, juridinio asmens kodas 304885975, adresas Mindaugo st. 1A-104, LT-03108, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas, kontaktinis telefono numeris. Pinigų pervedimo paslaugų teikėjo veiklą prižiūri Lietuvos bankas.

Mokėjimų agentas juridinis asmuo, veikiantis kaip Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas ir Pinigų pervedimo paslaugų teikėjo vardu.

Darbo diena refers to a day that is not a Saturday or Sunday and on which banks are open for general business in Lithuania;

Gavėjas asmuo, nurodytas kaip pinigų pervedimo gavėjas.

Operacija bet kuris pinigų pervedimas, inicijuotas Kliento per Pinigų pervedimo paslaugų teikėją.

Pinigų perlaidos paslauga pinigų pervedimo paslauga.

1. PASLAUGA

1.1. Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas suteikia Klientui galimybę siųsti lėšas pasirinktam Gavėjui per Pinigų pervedimo paslaugų teikėją.

1.2. Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas vykdo: (i) vietinius pervedimus – kai ir Klientas, ir Gavėjas yra Lietuvos Respublikoje; (ii) tarptautinius pervedimus – kai Klientas ir (arba) Gavėjas yra kitoje jurisdikcijoje nei Lietuvos Respublika.

2. PASLAUGŲ TEIKIMAS

2.1. Pervedant lėšas (i) į valstybę, kuri nėra EEE narė, arba (ii) kai būtina kelis kartus konvertuoti valiutą tarp euro ir Europos Sąjungos ar EEE valstybės narės valiutos, kuri nėra euras, arba (iii) kai lėšos išmokamos ne eurais, lėšos pateikiamos Gavėjui ne vėliau kaip ketvirtos darbo dienos po Gavimo dienos pabaigoje.

2.2. Pervedant lėšas eurais, lėšos pateikiamos Gavėjui ne vėliau kaip antros darbo dienos po Gavimo dienos pabaigoje.

2.3. Pateikdamas informaciją, reikalingą atlikti pinigų pervedimą ir sutikdamas su šia Sutartimi, Klientas nurodo Pinigų pervedimo paslaugų teikėjui atlikti konkrečią Operaciją. Kiekviena Operacija sudaro atskirą susitarimą tarp Pinigų pervedimo paslaugų teikėjo ir Kliento ir apsiriboja konkrečios Operacijos atlikimu.

2.4. Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas suteikia galimybę išmokėti lėšas Mokėjimų agento veiklos vietoje. Jei lėšos išmokamos grynaisiais pinigais, Gavėjas turi pateikti tinkamą savo tapatybės patvirtinimo dokumentą ir Pinigų pervedimo paslaugų teikėjo reikalaujamus Operacijos duomenis, t. y., Kliento vardą ir pavardę (pavadinimą), šalį, iš kurios buvo išsiųstos Operacijos lėšos, Gavėjo vardą ir pavardę (pavadinimą), apytikslę pervestų lėšų sumą ir įvykdyti visas kitas sąlygas ir reikalavimus, privalomus išmokant lėšas Mokėjimų agento veiklos vietoje. Mokėtinos lėšos išmokamos Gavėjui, jei patikrinęs tapatybės dokumentus, Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas ar mokėjimų agentas nustato, kad Gavėjas turi teisę gauti lėšas. Tam tikrose išmokėjimo vietose, norint gauti lėšas, Gavėjo gali būti paprašyta pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ar atsakyti į bandomąjį klausimą arba atlikti abu šiuos veiksmus.

2.5. Taikytina teisė draudžia pinigų siuntimo įstaigoms dirbti su tam tikrais asmenimis ir šalimis. Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas privalo tikrinti visas Operacijas pagal šalių ir teritorijų, kuriose veikia Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas, institucijų (taip pat JAV Iždo departamento užsienio lėšų kontrolės biuro (OFAC) ir Europos Sąjungos) pateiktus vardų ir pavardžių sąrašus. Jei nustatomas galimas sutapimas, Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas išanalizuoja Operaciją ir nustato, ar sutapęs vardas iš tiesų priklauso asmeniui, esančiam atitinkamame sąraše. Šiuo tikslu Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas gali paprašyti Kliento ar Gavėjo pateikti papildomos informacijos ir tapatybę patvirtinantį dokumentą, dėl ko Operacijos įvykdymas gali užtrukti. Tai yra teisinis reikalavimas, taikomas visoms Pinigų pervedimo paslaugų teikėjo atliekamoms Operacijoms (įskaitant pervedimus, kurie inicijuojami ar baigiami už JAV ribų).

2.6. Rašytinė informacija, paaiškinanti kaip Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas apmokestina Klientą už pinigų pervedimą, pateikiama ir Klientui susipažinti prieš atliekant Operaciją. Klientas sumoka visus mokesčius už pinigų pervedimo atlikimą, išskyrus atvejus, kai paskirties šalies taikytini įstatymai reikalauja kitaip. Pinigų pervedimai turi būti siunčiami vietos (Gavėjo) valiuta. Kitais atvejais, gaunančioji institucija (kurioje Gavėjas turi sąskaitą), gali konvertuoti lėšas pagal savo valiutos kursą arba net atmesti pinigų pervedimą.

2.7. Pinigų pervedimai paprastai išmokami paskirties šalies valiuta (kai kuriose šalyse išmokėjimas galimas tik alternatyvia valiuta). Visa valiuta konvertuojama pagal esamą valiutos keitimo kursą. Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas apskaičiuoja valiutos keitimo kursą, remdamasis turima komercine tarpbankine norma, pridedant maržą. Dauguma valiutos keitimo kursų yra koreguojami kelis kartus per dieną, atsižvelgiant į pasaulinių finansų rinkų laikotarpio pabaigos kursą.

2.8. Valiuta konvertuojama pervedimo metu ir Gavėjui išmokama formoje nurodyta suma užsienio valiuta. Tačiau kai kuriose šalyse vietos teisės aktai reikalauja, kad pervestos lėšos būtų konvertuojamos tik jų išmokėjimo metu. Jei Klientas siunčia lėšas į vieną iš tokių šalių, nurodytas valiutos keitimo kursas yra preliminarus, o faktinis valiutos keitimo kursas nustatomas lėšų išmokėjimo metu. Mokėjimų agentas gali pasiūlyti Gavėjui gauti lėšas kita valiuta nei pasirinko Klientas. Tokiais atvejais, Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas (agentas arba sąskaitos paslaugų teikėjas) gali taikyti papildomą mokestį už Kliento lėšų konvertavimą į Gavėjo pasirinktą valiutą. Jei Klientas pasirenka kitą mokėjimo valiutą nei paskirties šalies nacionalinė valiuta, pasirinktos mokėjimo valiutos gali apskritai nebūti tos šalies lėšų išmokėjimo vietose arba gali trūkti smulkesnio nominalo banknotų, kad būtų galima išmokėti visą pervedamą sumą. Tokiais atvejais, Mokėjimų agentas gali išmokėti visą Kliento pervestų lėšų sumą ar jos dalį nacionaline valiuta. Pinigų pervedimo paslaugų teikėjo valiutos keitimo kursas gali būti mažiau palankus nei kai kurie viešai skelbiami komerciniai valiutos keitimo kursai, taikomi sandoriams tarp bankų ar kitų finansų įstaigų. Bet koks skirtumas tarp klientams siūlomo valiutos keitimo kurso ir Pinigų pervedimo paslaugų teikėjo gaunamo valiutos keitimo kurso lieka Pinigų pervedimo paslaugų teikėjui (o kai kuriais atvejais – jo agentui arba sąskaitos paslaugų teikėjui) papildomai prie pervedimo mokesčių.

3. RIGHT TO RESCIND A MONEY TRANSFER

3.1. Klientas turi teisę atšaukti pinigų pervedimą per 4 darbo dienas. Apie atšaukimą Klientas turi aiškiai raštu (el. paštu arba paštu) informuoti Pinigų pervedimo paslaugų teikėją. Ši teisė atšaukti pinigų pervedimą netaikoma, jei Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas išmokėjo lėšas Gavėjui prieš gaudamas tokį prašymą. Vykdydamas teisę atšaukti pinigų pervedimą prieš išmokant lėšas Gavėjui, Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas grąžina pervedimo sumą Klientui ir netaiko jokių kitų mokesčių, išskyrus valiutos keitimo mokestį (jei taikytina) ir kitų šalių taikomus mokesčius.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Kiekviena šalis atsako už visas baudas, netesybas ir kitus nuostolius, patirtus kitos šalies dėl kaltosios šalies Sutarties pažeidimo. Kaltoji šalis įsipareigoja atlyginti nukentėjusiai šaliai dėl tokio pažeidimo patirtą tiesioginę žalą.

4.2. Bendrovė negarantuoja nepertraukiamo paslaugų teikimo. Bendrovė imasi visų priemonių užtikrinti sklandų paslaugų teikimą, tačiau Bendrovė nelaikoma atsakinga už veiklos sutrikimų pasekmes, jei jie atsiranda dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių.

4.3. Bendrovė neatsako už:

4.3.1. pinigų pervedimus, jei Klientas neapsaugojo savo slaptažodžių ir (arba) kitos informacijos, naudojamos tapatybei nustatyti, ir dėl to ji tapo žinoma kitiems asmenims, taip pat už trečiųjų šalių neteisėtus veiksmus, atliktus naudojant neteisėtai gautus duomenis;

4.3.2. trečiųjų šalių klaidas ir vėluojančias ar neįvykdytas Operacijas;

4.3.3. pasekmes, kylančias iš Bendrovės įsipareigojimų nevykdymo ar pavėluoto vykdymo dėl trečiųjų šalių kaltės dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių;

4.3.4. pasekmes, kylančias Bendrovei teisėtai nutraukus Sutartį ar teisėtai apribojus, sustabdžius ar nutraukus Bendrovės paslaugų teikimą;

4.3.5. Bendrovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyksta dėl to, kad Bendrovė turi vykdyti taikytinų įstatymų nustatytas prievoles.

4.4. Klientas atsako už Bendrovei pateikiamų duomenų ir dokumentų teisingumą.

4.5. Jei Klientas neigia autorizavęs Operaciją, kuri buvo autorizuota, arba teigia, kad Operacija buvo įvykdyta netinkamai, Bendrovė privalo įrodyti, kad Operacijos autentiškumas buvo patvirtintas, ji buvo tinkamai užregistruota, ir ji nebuvo paveikta jokių techninių ar kitų sutrikimų.

4.6. Klientas padengia visus nuostolius, atsiradusius dėl neautorizuotų Operacijų iki 50 EUR sumos, jei toks nuostolis buvo patirtas dėl prarastos ar pavogtos Operacijų autentifikavimo priemonės arba neteisėtai įgytos Operacijų autentifikavimo priemonės.

4.7. Klientas padengia visus nuostolius, atsiradusius dėl neautorizuotų Operacijų, jei Klientas patyrė nuostolius dėl nesąžiningų veiksmų arba neįvykdė vieno ar daugiau toliau nurodytų įsipareigojimų dėl didelio aplaidumo ar tyčios. Klientas įsipareigoja:

4.7.1. laikytis taisyklių, reglamentuojančių Operacijų autentifikavimo priemonės apsaugos priemones;

4.7.2. sužinojus apie autentifikavimo priemonės praradimą, vagystę, neteisėtą įgijimą ar naudojimą, taip pat turint informacijos ar įtarimų, kad asmeninės saugumo užtikrinimo priemonės tapo žinomos trečiosioms šalims ar gali būti jų panaudotos, nedelsiant informuoti Bendrovę;

4.7.3. imtis visų galimų priemonių apsaugoti asmenines autentifikavimo priemones.

4.8. Bendrovė informuoja Klientą apie neautorizuotą Operaciją ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos ir grąžina Klientui priklausančias lėšas (išskyrus nesąžiningą Operacijos autorizavimą, apie kurį informuojamas Lietuvos bankas).

5. PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS

5.1. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo taikyti vieną ar daugiau šių priemonių:

5.1.1. sustabdyti Bendrovės paslaugų teikimą ar atsisakyti jas teikti;

5.1.2. apriboti Kliento naudojimąsi paslaugomis.

5.2. Sutarties 5.1 punkte nurodytos priemonės gali būti taikomos šiais atvejais:

5.2.1. Klientui pažeidus Sutartį arba esant įtarimui, kad Klientas pažeidė Sutartį;

5.2.2. Kliento veiksmai gali pakenkti Bendrovės reputacijai ar sukelti nuostolius, pinigines sankcijas ar kitas neigiamas pasekmes Bendrovei;

5.2.3. taikytinų įstatymų nustatytais atvejais;

5.2.4. dėl objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su paslaugų saugumu, neteisėtu ar nesąžiningu naudojimusi Bendrovės paslaugomis.

5.3. Jei Bendrovė turi pagrįstų įtarimų, kad buvo įsilaužta į Bendrovės sistemą, Bendrovė turi teisę sustabdyti Bendrovės paslaugų teikimą.

6. SKUNDAI, TAIKYTINA TEISĖ IR JURISDIKCIJA KOMUNIKACIJA

6.1. Jei Klientas yra nepatenkintas Pinigų pervedimo paslaugų teikėjo suteiktomis paslaugomis pagal šią Sutartį, Klientas gali pateikti raštišką skundą Pinigų pervedimo paslaugų teikėjui, naudodamas kontaktinius duomenis, skelbiamus. Galutinis atsakymas pateikiamas Klientui per 15 darbo dienų nuo Kliento skundo gavimo. Išimtiniais atvejais, Pinigų pervedimo paslaugų teikėjas per 15 darbo dienų pateikia Klientui negalutinį atsakymą, nurodydamas terminą, per kurį Klientas gaus galutinį Pinigų pervedimo paslaugų teikėjo atsakymą, kuris negali būti ilgesnis nei 35 darbo dienos nuo pradinio skundo pateikimo Pinigų pervedimo paslaugų teikėjui dienos. Klientas taip pat gali apginti savo teises, kreipdamasis į kompetentingą bendrosios jurisdikcijos teismą.

6.2. Jei Bendrovės atsakymas į Kliento skundą netenkina Kliento arba jei toks atsakymas nebuvo pateiktas per Sutarties 6.1 punkte nustatytą terminą, Klientas turi teisę pateikti ieškinį Lietuvos Respublikos teismui. Jei ieškinį teikiantis Klientas yra vartotojas, jis turi teisę pasinaudoti neteismine ginčo sprendimo procedūra ir pateikti reikalavimą Lietuvos bankui.

6.3. Klientas turi teisę pateikti raštišką skundą ar prašymą Lietuvos Bankui (Lietuvos banko priežiūros tarnybai, Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, pt@lb.lt, www.lb.lt) per 1 metus nuo skundo pateikimo Bendrovei datos. Toks skundas ar prašymas Lietuvos bankui turi būti pateiktas laikantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Banko įstatymo, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 03-23 „Dėl Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų. Bendrovės taikomų taisyklių ir procedūrų, taikomų nagrinėjant Kliento ar potencialaus Kliento skundą, išsamus aprašymas yra pateiktas Bendrovės patvirtintose „Skundų nagrinėjimo taisyklėse“ (toliau – „Skundų nagrinėjimo taisyklės“).

6.4. Klientas turi teisę paprašyti Bendrovės pateikti Klientui informaciją apie Bendrovės teikiamų paslaugų sąlygas ir pačią Sutartį. Kliento prašymu, informacija pateikiama Klientui per 3 darbo dienas. Prašoma informacija pateikiama popierine forma ar kitoje patvarioje laikmenoje.

6.5. Visa komunikacija (įskaitant skundų nagrinėjimą) tarp Kliento ir Bendrovės vykdoma ta kalba, kuria buvo sudaryta Sutartis.

6.6. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos teisė, išskyrus įstatymų kolizijos taisykles. Vykdymo vieta – Vilnius.