Privacy policy - Privātuma politika

Privatumo politika

Įžanga

UAB „BEST FINANCE“ (įmonės kodas 304885975,registruotos buveinės adresas Mindaugo st. 1A-104, LT-03108, Vilnius, toliau – mes, mus, mūsų, BEST FINANCE), laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) ir 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB.

Ši Privatumo politika yra skirta informuoti jus apie mūsų renkamus asmens duomenis ir tokių asmens duomenų tvarkymo, naudojimo, saugojimo ir atskleidimo tikslus.

Mes pasiliekame teisę keisti šią Privatumo politiką, atsižvelgdami į įstatymų pokyčius ir (arba) siekdami nurodyti, kaip tvarkome asmens duomenis vykdydami verslo veiklą.

Kad sužinotumėte apie tokius pakeitimus, prašome periodiškai peržiūrėti naujausią informaciją mūsų interneto svetainėje.

Naudodamiesi mūsų paslaugomis, jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika.

Kas mes esame?

BEST FINANCE – tai įmonė, teikianti pinigų perlaidų paslaugas įvairiose šalyse, įvairiomis valiutomis ir taikant įvairius mokėjimo sprendimus su palaikymu visą parą.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, susijusią su jumis ar kurią galima su jumis susieti.

Kokius asmens duomenis tvarkome?

Asmens duomenys paprastai yra gaunami iš jūsų registracijos metu, jums kreipiantis dėl mūsų produktų ir paslaugų. Duomenys apie jus taip pat gali būti gaunami iš trečiųjų šalių patikrinimo tikslais.

Mes galime tvarkyti visus iš jūsų gautus duomenis. Tai gali būti tokie asmens duomenys:

 • vardas, pavardė;
 • gimimo data;
 • nuotrauka;
 • asmens tapatybės dokumento duomenys;
 • adresas;
 • telefono numeris;
 • el. pašto adresas;
 • IP adresas;;
 • bankas ir banko sąskaitos duomenys.

Duomenų tvarkymas – visi veiksmai, kuriuos galima atlikti su asmens duomenimis, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, saugojimas, taisymas, sisteminimas, naudojimas, atskleidimas, perdavimas ar ištrynimas.

Mes netvarkome neskelbtinų duomenų, susijusių su jūsų sveikata, tautybe, religiniais ar politiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, genetiniais, biometriniais duomenimis arba duomenimis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ar orientaciją.

Kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenis naudojame šiais tikslais:

 • ykdyti sandorius pinigų perlaidų sistemoje (toliau – PPS);
 • analizuoti PPS ir agentų tinklą;
 • vykdyti teisines prievoles (pavyzdžiui, mokėti mokesčius, vykdyti pinigų plovimo ir (arba) sukčiavimo prevencijos reikalavimus ir pan.);
 • remiantis jūsų išankstiniu sutikimu, teikti jums informaciją, susijusią su mūsų produktais ir akcijomis;
 • vykdyti rinkos tyrimus;
 • teikti individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas;
 • vesti vidaus apskaitą pagal Lietuvos Banko nustatytus reikalavimus;
 • patikrinti jūsų duomenis valstybinėse ir kredito agentūrų duomenų bazėse.

Bet kokiais kitais tikslais tvarkomi duomenys yra anonmizuoti arba, kiek įmanoma, asmens duomenys yra pašalinami.

Kam teikiame jūsų asmens duomenis ir kodėl?

BEST FINANCE įmonėms – mes teikiame asmens duomenis savo filialams veiklos vykdymo, reguliavimo ar ataskaitų teikimo tikslais, siekdami laikytis atitinkamų įstatymų, vykdyti įsipareigojimus ir užtikrinti IT sistemų saugumą. Taip pat galime perduoti asmens duomenis savo saugojimo sistemai arba tvarkyti juos pasauliniu mastu, siekdami didesnio efektyvumo.

Agentams – mes perduodame informaciją fiziniam ar juridiniam asmeniui, veikiančiam mūsų vardu teikiant mokėjimo paslaugas.

Finansų įstaigoms – pervedant lėšas iš mokėtojo gavėjui, sandoryje dalyvauja kitos finansų įstaigos, bankai ar specializuotos finansų įmonės. Apdorodami mokėjimus, galime pasitelkti kitą finansų įstaigą.

Trečiųjų šalių paslaugų teikėjams – kai pasitelkiame kitus paslaugų teikėjus, jiems suteikiame tik tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi konkrečiai paslaugų teikėjo užduočiai atlikti.

Su jūsų sutikimu jūsų asmens duomenys taip pat gali būti naudojami kitiems tikslams, dėl kurių esate davę leidimą arba kurių yra reikalaujama pagal įstatymus.

Kai kuriais atvejais pagal įstatymus privalome atskleisti jūsų duomenis išorės šalims – valdžios institucijoms, reguliavimo ir priežiūros institucijoms, pavyzdžiui, kovos su sukčiavimu agentūroms, ir šalių, kuriose veikiame, centriniams bankams ir teismo (tyrimo) institucijoms, pavyzdžiui, policijai, prokuratūrai, teismo ir arbitražo (tarpininkavimo) institucijoms jiems teisėtai pareikalavus, taip pat teisininkams.

Kas yra slapukai ir kodėl mes juos naudojame?

Slapukai yra maži informaciją fiksuojantys failai, kuriuos išsaugome jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, siekdami identifikuoti naudotoją ir susieti veiklą su naudotoju.

Slapukai yra reikalingi geresniam interneto svetainės veikimui užtikrinti.

Mes naudojame slapukus:

 • 1. atpažinti jus, kai lankotės šioje interneto svetainėje;
 • 2. skaičiuoti, kiek kartų apsilankėte interneto svetainėje, taip pat kada lankėtės pirmą ir paskutinį kartą;
 • 3. stebėti, kokiu laiku prisijungiate prie interneto svetainės ir kiek laiko joje užtrunkate;
 • 4. stebėti, iš kur atėjote į interneto svetainę, įskaitant jūsų naudojamą paieškos sistemą, paspaustą nuorodą, panaudotą raktinį žodį ir iš kurios pasaulio vietos prisijungiate prie interneto svetainės.

Galime rinkti informaciją apie jūsų kompiuterį ar kitą elektroninį prietaisą, pavyzdžiui, IP adresą, naršyklę ir (arba) kitą informaciją

Jei naudotojas ir (arba) klientas nepageidauja priimti slapukų, jis gali pakeisti naršyklės nustatymus. Reikia nepamiršti, kad tokiu atveju kai kurios interneto svetainės funkcijos gali neveikti.

Kokias turite teises, susijusias su asmens duomenimis?

Teisė ištaisyti – naudotojas ir (arba) klientas turi teisę reikalauti, kad ištaisytume netikslius asmens duomenis.

Teisė būti pamirštam – naudotojas ir (arba) klientas turi teisę reikalauti, kad ištrintume asmens duomenis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą – naudotojas ir (arba) klientas turi teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jei:

 • duomenų subjektas užginčija asmens duomenų tikslumą, asmens duomenų tvarkymas gali būti ribojamas tokiam laikotarpiui, per kurį BEST FINANCE galėtų patikrinti duomenų tikslumą; arba
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka ištrinti asmens duomenis ir reikalauja, kad jų naudojimas būtų apribotas; arba
 • įmonei BEST FINANCE asmens duomenys nebėra reikalingi tvarkymo tikslais, tačiau jie yra reikalingi duomenų subjektui, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus; arba
 • duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų tvarkomi.

Teisė į duomenų perkeliamumą - duomenų subjektas turi teisę gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos jis (ji) pateikė BEST FINANCE, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam asmeniui, o BEST FINANCE, kuriai asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių.

Teisė nesutikti - duomenų subjektas turi teisę dėl su jo (jos) konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo (ja) susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, įskaitant profiliavimą

Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą - duomenų subjektas turi teisę, kad jam (jai) nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam (jai) kyla teisinės pasekmės arba kuris jam (jai) panašiu būdu daro didelį poveikį.

Jei nuspręstumėte kreiptis dėl pasinaudojimo kuria nors teise, galite pateikti mums prašymą el. paštu: info@bestfinance.lt. Taip pat galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną: info@bestfinance.lt.

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Jei nebesate mūsų klientas, agentas, partneris ar kokių nors kitų įsipareigojimų su mumis susaistytas asmuo, jūsų asmens duomenis saugosime protingą laiko tarpą arba tiek, kiek leidžiama ar reikalaujama pagal įstatymus.

Asmens duomenų tvarkymo saugumas

Atsižvelgdami į naujausias technologijas, duomenų tvarkymo apimtį ir tikslus, įdiegėme tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas užtikrinti tinkamo lygio duomenų apsaugą nuo praradimo, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

Techninės ir organizacinės saugumo priemonės yra kartkartėmis peržiūrimos, atsižvelgiant į teisinius bei techninius pokyčius, siekiant užtikrinti nuolatinį duomenų tvarkymo sistemų bei paslaugų konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą ir atsparumą.

Vaikų privatumas

Mes neteikiame paslaugų nepilnamečiams asmenims, todėl nerenkame vaikų iki 18 metų amžiaus asmens duomenų.

Mūsų kontaktai

Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos apie mūsų Privatumo politiką ir kaip naudojame jūsų asmens duomenis, galite pateikti mums prašymą el. paštu info@bestfinance.lt arba kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną adresu info@bestfinance.lt.